Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Koninie

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.ssm.konin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.ssm.konin.pl:

Data publikacji strony internetowej: 2010-07-12

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-07-14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • niektóre obrazy mogą nie posiadać tekstów alternatywnych
  • filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji: 2024-03-26.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Mateusz Augustyniak, adres poczty elektronicznej recepcja@ssm.konin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 63 242 72 35  lub 603 842 466. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.

Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:


Organ nadzorujący: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Koninie

Adres: ul. Leopolda Staffa 5, 62-510 Konin

E-mail: recepcja@ssm.konin.pl


Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Koninie, ul. Leopolda Staffa 5, 62-510 Konin

1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Koninie ma swoją siedzibę przy ul. Leopolda Staffa 5.
2. Schronisko jest usytuowane na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Koninie i posiada oddzielne wejście z wydzieloną klatką schodową.
3. Aby dostać się do budynku należy pokonać dwa stopnie, drzwi wejściowe otwierane ręcznie. W placówce nie ma windy ani platformy przyschodowej.
4. Klatka schodowa składa się z metalowych poręczy i 46 stopni.
5. Na terenie placówki znajduje się parking dla gości i pracowników Schroniska.
6. Wydzielone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej znajduje się w odległości 80 m od głównego wejścia.
7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
8. Łazienki i pomieszczenia sypialniane nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych.
9. W Schronisku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie występują pętle indukcyjne.
10. Podmiot nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej
Przewiń do góry