Deklaracja dostępności

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.ssm.konin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.ssm.konin.pl:

Data publikacji strony internetowej: 2010-07-12

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-07-14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Mateusz Augustyniak, adres poczty elektronicznej recepcja@ssm.konin.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 63 242 72 35 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Koninie, ul. Leopolda Staffa 5, 62-510 Konin
 
1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Koninie ma swoją siedzibę przy ul. Leopolda Staffa 5.
2. Schronisko jest usytuowane na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Koninie i posiada oddzielne wejście z wydzieloną klatką schodową.
3. Aby dostać się do budynku należy pokonać dwa stopnie, drzwi wejściowe otwierane ręcznie. W placówce nie ma windy ani platformy przyschodowej.
4. Klatka schodowa składa się z metalowych poręczy i 46 stopni.
5. Na terenie placówki znajduje się parking dla gości i pracowników Schroniska.
6. Wydzielone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej znajduje się w odległości 80 m od głównego wejścia.
7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
8. Łazienki i pomieszczenia sypialniane nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych.
9. W Schronisku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie występują pętle indukcyjne.
10. Podmiot nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Przewiń do góry