MIASTO KONIN

Konin położony jest we wschodniej Wielkopolsce, ok. 100 km na wschód od Poznania i 200 km na zachód od Warszawy.Siedziba powiatu grodzkiego i ziemskiego, liczy około 90.000 mieszkańców. Leży nad Wartą, w miejscu gdzie rozpoczyna się kanał Ślesiński, zwany dawniej kanałem Warta-Gopło.

Przez miasto przebiegają: linia kolejowa Berlin-Moskwa i droga krajowa 2 łącząca Poznań z Warszawą oraz droga krajowa 25 z Bydgoszczy do Ostrowa Wielkopolskiego. Tuż przy południowej granicy Konina przebiega autostrada A2.

Herb miasta przedstawia białego, wspiętego konia na czerwonym tle. Najstarszy znany odcisk pieczęci miejskiej z herbem Konina Przywieszony jest do dokumentu z 1369 r.


Konin to jeden z najważniejszych ośrodków przemysłu w Polsce, główny ośrodek Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego. W północnej części miasta zlokalizowana jest jedyna w Polsce huta aluminium, zaspokajająca blisko 50% krajowego zapotrzebowania na ten surowiec. Dwie konińskie elektrownie oraz nowo wybudowana elektrownia Pątnów II produkują blisko 10% mocy krajowej.

Konin i jego okolice charakteryzują się dużymi walorami rekreacyjnymi, a to z powodu usytuowania w pobliżu jezior polodowcowych. Nad brzegami istnieje dobrze rozwinięta sieć wypożyczalni sprzętu wodnego, restauracji, hoteli i domków letniskowych. Amatorów wędrówek pieszych i rowerowych zainteresują szlaki w rejonie Złotej Góry i lasów Puszczy Bieniszewskiej. Także amatorzy ornitologii znajdą tutaj coś dla siebie – Nadwarciański Park Krajobrazowy jest miejscem licznie odwiedzanym przez ptactwo w czasie wiosennych i jesiennych migracji.

Kalendarium dziejów miasta


9000-8000 lat p.n.eZe schyłku starszej epoki kamienia (paleolitu) pochodzą najdawniejsze znaleziska archeologiczne dokumentujące pobyt człowieka w rejonie Konina. Są nimi wyroby ludności tzw. kultury świderskiej: ostrza trzoneczkowate, drapacze, rylce i noże, znalezione na wydmach nadwarciańskich.
XII – XIII w.Centrum konińskiego zespołu osadniczego znajdowało się na terenie dzisiejszej wsi Stare Miasto. W widłach Warty i wpadającej doń Powy istniał gród Kaszuba strzegący przeprawy przez rzekę.
1293 r.Najstarsza wzmianka mówiąca o wójcie konińskim Gosławie – pierwsze pośrednie potwierdzenie miejskiego charakteru Konina. Ponieważ nie zachował się dokument lokalizacyjny miasta, rok ten przyjmuje się dziś powszechnie jako symboliczną datę założenia Konina.
1328 r.Najdawniejsza wiadomość o istnieniu w Koninie mostu na Warcie.
1331 r.Zniszczenie miasta przez Krzyżaków.
Druga poł. XIV w.Konin stał się stolicą powiatu w województwie kaliskim.
Pierwsza poł. XV w.Wybudowano zamek w Gosławicach
1655 r.W końcu sierpnia Konin zajęły wojska szwedzkie. W ręce polskie wrócił w maju 1656 r., po kilkumiesięcznym oblężeniu. W czasie walk miasto zostało poważnie zniszczone, spłonęło wówczas m.in. 87 domów, 19 mielcuchów i kościół Świętego Krzyża.
1662 r.Miasto zostało wyludnione przez „morowe powietrze”, pozostało ok. 200 mieszkańców.
1707 r.Podczas wojny północnej miasto spaliły wojska szwedzkie.
1793 r.W wyniku II rozbioru Polski Konin znalazł się w zaborze pruskim. Liczył wówczas 780 mieszkańców, utrzymujących się głównie z rzemiosła i uprawy roli. Około 25 % mieszkańców stanowili Żydzi.
1807 r.Konin znalazł się w granicach Księstwa Warszawskiego.
1815 r.Na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego Konin wszedł w skład tzw. Królestwa Polskiego.
1863-1864 r.Powstanie styczniowe. W okolicach działały liczne oddziały powstańcze, w skład których wchodzili również mieszkańcy miasta. W Koninie urzędował carski naczelnik wojenny powiatu, więziono tu uczestników walk
1863 r.Powstała pierwsza szkoła stopnia ponadpodstawowego – Powiatowa Szkoła Pedagogiczna.
Druga poł XIX w.Okres rozwoju miasta. Jego ludność wzrasta od ok. 4200 w 1850 r. do 7400 w 1896r. W końcu stulecia, m in. na skutek zmian społeczno-gospodarczych spowodowanych przez reformy uwłaszczeniowe, nastąpił szybki rozwój przemysłu. Czynne w Koninie były m. in. dwie fabryki maszyn i urządzeń rolniczych, dwa zakłady kotlarskie, cztery garbarnie, mydlarnia oraz drobne zakłady przemysłu spożywczego.
1909 r.Konin liczył 8071 mieszkańców.
1914 r.Na przełomie listopada i grudnia miasto oraz jego najbliższe okolice były widownią starć zbrojnych pomiędzy wojskami rosyjskimi i niemieckimi.
1932 – 1934 r.Na odnodze Warty zamontowano stalowy most kratownicowy. Są to dwa przęsła mostu na Wiśle, znajdującego się dawniej w Opaleniu koło Grudziądza. W 2001 r. w 80. rocznicę pobytu Naczelnika w Koninie – mostowi nadano imię Józefa Piłsudzkiego.
1938 r.Znajdujące się dotąd w województwie łódzkim miasto włączono do województwa poznańskiego.
1939 r.Przed wybuchem II wojny światowej konin liczył 12.100 mieszkańców.
1939-1945 r.Okupacja hitlerowska. Wielu mieszkańców miasta zostało wysiedlonych, na ich miejsce przybyli Niemcy z krajów nadbałtyckich, bałkańskich oraz Rzeszy. Około 1000-1200 Żydów już w grudniu wysiedlono do Osrowca Świętokrzyskiego, pozostałych w 1940 r. wywieziono do gett w rejonie Grodźca i Rzgowa. Mimo terroru działały organizacje ruch oporu, głównie Armia Krajowa. Organizowane było tajne nauczanie dzieci i młodzieży.
1954 r.20 stycznia do miasta wjechali czołgiści 8. zmechanizowanego korpusu gwardii, dowodzonego przez płk. Iwana Driemowa. Likwidacja niemieckiej załogi trwała do 23 stycznia. W walkach zginęło 10 żołnierzy radzieckich i ok. 20 mieszkańców Konina.
1953 r.Rozpoczęto budowlę elektrowni „Konin”(pierwszy etap budowy zakończono w 1958r., moc elektrowni wynosiła 165MW)
1961 r.Rozpoczęto budowę Huty Aluminium „Konin”
1963 r.Rozpoczęto budowę elektrowni „Pątnów”
1975 r.W wyniku przeprowadzonej reformy administracyjnej Konin stał się stolicą województwa. Powierzchnia województwa konińskiego wynosiła 5139 km kw., co stanowiło ok. 1,7 % powierzchni Polski.
1993r.Konin uroczyście obchodzi 700 – lecie powstania.
1999r.W wyniku reformy administracyjnej zlikwidowano województwo konińskie. Od 1 stycznia Konin jest siedzibą władz samorządowych powiatów grodzkiego i ziemskiego.

Przewiń do góry